Regulamin prawny24.pl

Regulamin
korzystania z Serwisu PRAWNY24.pl.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
z dnia 16 czerwca 2018 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prawny24.pl jest prawniczym serwisem internetowym, którego operatorem jest Bazyluk i Wspólnicy Law & More sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 15/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474041, posiadająca numer NIP 7393861977, tel. kom. 728588245, email: pytanie@prawny24.pl
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług prawny24.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bazyluk i Wspólnicy Law & More sp. z o.o., zwaną dalej Operatorem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a w przypadku konsumentów – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( z późniejszymi zmianami).

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez prawny24.pl drogą elektroniczną;
2. Operator – Bazyluk i Wspólnicy Law & More sp. z o.o.
3. Usługi – świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie usługi z zakresu prawa polskiego, z wyłączeniem prawa podatkowego;
4. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na odczytywanie opinii prawnych i odpowiedzi na pytania prawne, gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w serwisie prawny24.pl;
5. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca odpłatny dostęp, przez czas określony przez Operatora, do opublikowanych treści serwisu prawny24.pl artykułu lub artykułów.
6. „Wzory dokumentów" – usługa umożliwiająca odpłatny dostęp do przykładowych wzorów dokumentów.
7. „Informacja prawna” – usługa polegająca na udzieleniu odpłatnej odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie, nie wymagająca analizy dokumentacji oraz dogłębnej analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa.
8. „Opinia prawna” – usługa polegająca na udzieleniu odpłatnej, kompleksowej odpowiedź wyjaśniającej dane zagadnienie prawne. W ramach niniejszej usługi dokonywana jest  analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty;

§ 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
W przypadku „Informacji prawnej” oraz „Opinii prawnej” niezbędna jest wcześniejsza wycena usługi przez Operatora.

Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej prawny24.pl

§ 5

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:
a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu prawny24.pl. – „Dostęp do treści",
b) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części wzorów dokumentów dostępnych w serwisie prawny24.pl – „Wzory dokumentów",
c) świadczeniu usługi „Informacja Prawna", „Opinia prawna" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczegółowych, dedykowanych danej usłudze.
2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
a) Usługami płatnymi są „Dostęp do treści”, „Wzory dokumentów”, „Informacja Prawna”, „Opinia prawna” i Kompleksowa Pomoc Prawna.
b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu prawny24.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

§ 6

1. W celu skorzystania z usługi „Dostęp do treści” należy wybrać artykuł znajdujący się na stronie prawny24.pl, do którego chce się uzyskać dostęp i uruchomić link kierujący do danego artykułu. Następnie należy wybrać opcje kup teraz. Po wybraniu opcji kup teraz, w nowym oknie pojawi się cena dostępu do usługi oraz formularz zamówienia. Użytkownik powinien wypełnić poprawnie wszystkie dane formularza i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Następnie należy potwierdzić chęć zakupu usługi. Po potwierdzeniu zakupu i zaakceptowaniu danych, użytkownik zostanie przekierowany na zewnętrzną stronę płatności, znajdującą się poza serwisem prawny24.pl, na której będzie mógł wybrać dogodny dla siebie system płatności. System płatności obsługiwany jest przez podmiot trzeci, wobec czego Operator nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego systemu.
2. W celu skorzystania z usługi „Informacja Prawna” należy wypełnić stosowny formularz znajdujący się między innymi na stronie głównej www.prawny24.pl, prawidłowo podać w nim wszystkie wymagane dane, w tym imię i nazwisko oraz adres email, opisać problem, zaakceptować regulamin i politykę prywatności oraz nacisnąć guzik wyślij. Operator po otrzymaniu pytania wysyła na podany przez Użytkownika w formularzu adres email wycenę sporządzenia informacji prawnej oraz link do strony umożliwiającej płatność. Na stronie tej należy podać wszystkie niezbędne do wystawienia  rachunku / faktury dane i zaakceptować wymagane elementy. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Operatora zostanie przygotowana i przesłana na Państwa adres email informacja prawna. Termin realizacji usługi ustalany jest indywidualnie przez strony.
4. Prawny24.pl udziela użytkownikowi, z chwilą przesłania mu Informacji prawnej na adres email użytkownika - licencji niewyłącznej, na okres 1 roku, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzaniu do pamięci komputera, wyświetlania na komputerach.
3. W celu skorzystania z usługi „Opinia Prawna” należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.prawny24.pl, prawidłowo podać w nim wszystkie wymagane dane, w tym imię i nazwisko oraz adres email, opisać problem, zaakceptować regulamin i nacisnąć guzik wyślij. Operator po otrzymaniu pytania wysyła na podany przez Użytkownika w formularzu adres email wycenę sporządzenia „Opinii prawnej” oraz link do strony umożliwiającej płatność. Na stronie tej należy podać wszystkie niezbędne do wystawienia rachunku / faktury dane i zaakceptować wymagane elementy. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Operatora zostanie przygotowana i przesłana na Państwa adres email „Opinia prawna”. Termin realizacji usługi ustalany jest indywidualnie przez strony.
4. Prawny24.pl udziela użytkownikowi, z chwilą przesłania mu „Opinii prawnej” na adres email - licencji niewyłącznej, na okres 1 roku, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzaniu do pamięci komputera, wyświetlania na komputerach.

§ 7

1. Z chwilą zapłaty za usługę „Dostęp do treści” zakładane jest automatycznie użytkownikowi konto w serwisie prawny24.pl.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów („Dostęp do treści”) po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie serwisu prawny24.pl.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony prawny24.pl.

§ 8

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.
2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
3. Usługa może zostać opłacona:
a) za pomocą karty płatniczej,
b) za pomocą przelewu bankowego,
c) BLIK

§ 9

1. W ramach usługi „Opinia prawna", opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną (prawnik@prawny24.pl)
2. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Użytkownika bądź drogą mailową na adres prawnik@prawny24.pl lub adres email indywidualnie przydzielonego prawnika .
3. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, za dodatkową opłatą. Przesyłana „Opinia prawna” lub „Informacja prawna” nie będzie opatrzona podpisami prawników z zespołu prawny24.pl
4. Operator oświadcza, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Opinie jak i dokumenty sporządzane są przez zespół prawników prawny24.pl i mają charakter jedynie informacyjny.

§ 10

1. Operator zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi „Informacja Prawna", w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia „Opinii Prawnej”, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność:
a) zapoznania się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych lub ich interpretacji;
b) kompleksowej ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań
c) sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika.

 

§ 11

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu prawny24.pl wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu prawny.pl może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu prawny24.pl wymagany jest :
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
e. Programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
2. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB
4. Operator nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu prawny24.pl,

§ 12

1.Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu. Wystawienie i przesłanie faktury w formie papierowej jest odpłatne, zgodnie z cennikiem usług.

§ 13

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie prawny24.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie serwisu prawny24.pl a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Operatora

Rozdział 3
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 14

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.
3. Serwis prawny24.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
4. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Rozdział 4
Postępowanie reklamacyjne

§ 15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres prawnik@prawny24.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

§ 16

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:
1) konsumentów,
2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Rozdział 5
Wymagania techniczne

§ 17

  1. Aby skorzystać z usług Prawny24.pl Użytkownik powinien mieć dostęp do sieci internet oraz aktualną przeglądarkę internetową.

Rozdział 6
Cookies

§ 18

1. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

•    Internet Explorer

•    Chrome

•    Safari

•    Firefox

•    OperaUrządzenia mobilne:

•    Android
•    Safari (iOS)

•    Windows Phone

•    Blackberry

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 19

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu prawny24.pl

§ 20

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 21

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
a). naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b). udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.
c) wykorzystywania utworów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
3. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.