Chce zmienić pracę a mam zablokowane konto w banku przez komornika. Czy pracodawca pójdzie na to żeby z najniższej krajowej płacić komornikowi z mojej pensji po 100 zł miesięcznie ? Gdzie będzie przychodziło moje wynagrodzenie ?

Chce zmienić pracę a mam zablokowane konto w banku przez komornika. Czy pracodawca pójdzie na to żeby z najniższej krajowej płacić komornikowi z mojej pensji po 100 zł miesięcznie ? Gdzie będzie przychodziło moje wynagrodzenie ?

Zasady i limity potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę reguluje w art. 87 kodeks pracy. W zależności od tego czy tytuł wykonawczy (np. wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa) dotyczy zobowiązań alimentacyjnych czy nie, ustawodawca wprowadził różne limity i zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

W pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia za pracę są wierzytelności wynikające z zobowiązań alimentacyjnych. W takim przypadku komornik może potrącić należności do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Jeżeli zaś podstawą wyłącznie są wierzytelności powstałe z innych tytułów komornik może potrącić z wynagrodzenia wierzytelności jedynie do ½ jego wysokości. Gdyby zaś źródłem wierzytelności były zarówno wierzytelności alimentacyjne jak i wierzytelności powstałe z innych tytułów, komornik może potrącić z wynagrodzenia za pracę należności do łącznej wysokości 3/5 wynagrodzenia.

Podkreślić również należy, że wolna od zajęcia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; W przypadku świadczeń alimentacyjnych ograniczenie to nie mam zastosowania.

Wobec powyższego wysokość potrąceń zależy zarówno od źródła zobowiązania jak i od wysokości otrzymywanego przez Pana wynagrodzenia.

Co do zasady wynagrodzenie płatne powinno być w gotówce do rąk pracownika. Pracownik może jednak zgłosić pracodawcy wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy przez niego wskazany. Pamiętać jednak należy że wynagrodzenie będzie płatne pracownikowi  w wysokości uwzględniającej potrącenie. Pracodawca zobowiązany jest również dokonywać potrąceń zgodnie z literą prawa oraz postanowieniem organu egzekucyjnego. Do Pana należy prawo kwestionowania zasadności i wysokości dokonywanych potrąceń.

Proszę również pamiętać, że w przypadku gdyby organ egzekucyjny chciał egzekwować należności w sposób sprzeczny z przepisami przysługuje Panu skarga na czynności komornika oraz   prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o ograniczenie egzekucji w przedmiotowym zakresie (art. 833 k.p.c.).

 

Next Pracuję na umowę zlecenie w firmie i zarabiam 1700zł, czy komornik ma prawo zając mi cala wypłatę za dług w banku, czy jest kwota wolna od zajęcia przez komornika. Utrzymuje mieszkanie koszt to 600 zł miesięcznie. Nie będę w stanie utrzymać mieszkania? Bardzo proszę o poradę.

About author