Ukończyłam naukę na studiach ale nie przystąpiłam do egzaminu i nie uzyskałam dyplomu. Czy okres takiej nauki pracodawca powinien zaliczyć mi do przysługującego mi urlopu ?

Ukończyłam naukę na studiach ale nie przystąpiłam do egzaminu i nie uzyskałam dyplomu. Czy okres takiej nauki pracodawca powinien zaliczyć mi do przysługującego mi urlopu ?

 

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, należy się na zasadach określonych w Kodeksie pracy urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu zależy natomiast od okresu zatrudnienia i wynosi:

20 dni – w przypadku gdy pracownik był zatrudniony poniżej 10 lat

26 dni – w przypadku gdy pracownik był zatrudniony powyżej 10 lat

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej zalicza się również:

1)okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w okresie zatrudnienia i sposób ustania stosunku pracy.

2)określoną ilość lat ustaloną przez ustawodawcę z tytuły ukończenia:

a) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

b) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

c) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

d) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

e) szkoły policealnej – 6 lat,

f) szkoły wyższej – 8 lat.

przy czym okresy nauki wskazane powyżej nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Podkreślić należy, że wymiar okresu nauki, który bierze się  pod uwagę przy obliczaniu okresu zatrudnienia a tym samym i wysokości urlopu wypoczynkowego  zależny jest od faktycznego ukończenia danej szkoły. To czy dana szkoła została ukończona i kiedy decydują przepisy właściwe dla poszczególnych typów szkolnictwa.

[betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”8,00″ button=”images/buynow_1.png” description=”Dostęp do treści” validity=”30″ validity_unit=”d” ids=””]

W przypadku szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 167 ust. 2 Ustawy o szkolnictwie wyższym datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz kierunków związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Wobec powyższego, dopiero spełnienie przesłanek określonych w art. 167 ust. 2 Ustawy o szkolnictwie wyższym oznacza, że student daną szkołę ukończył i dopiero do tego momentu ukończenie takiej szkoły może być brane pod uwagę przy obliczaniu wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu.

[/betterpay]

Previous Proszę o pomoc. Jestem pracodawcą, mojej pełnoletniej pracownicy zmarła macocha, jej ojciec rok temu się ożenił. Czy w związku z śmiercią macochy pracownicy przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego?
Next Chce zmienić pracę a mam zablokowane konto w banku przez komornika. Czy pracodawca pójdzie na to żeby z najniższej krajowej płacić komornikowi z mojej pensji po 100 zł miesięcznie ? Gdzie będzie przychodziło moje wynagrodzenie ?

About author