Jestem pracodawcą, zgłosił się do mnie pracownik, który zażądał sprostowania świadectwa pracy. Od jego wystawienia minął już ponad miesiąc. Czy mam obowiązek sprostować świadectwo pracy ?

Jestem pracodawcą, zgłosił się do mnie pracownik, który zażądał sprostowania świadectwa pracy. Od jego wystawienia minął już ponad miesiąc. Czy mam obowiązek sprostować świadectwo pracy ?

Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym zawarte są najistotniejsze informacje związane z zatrudnieniem pracownika u danego pracodawcy, u którego stosunek pracy dobiegł końca. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97 kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni świadectwo pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia. W obecnym stanie prawnym obowiązek pracodawcy wydania takiego świadectwa dotyczy wyłącznie okresów, za które takie świadectwo nie zostało już wcześniej wydane.

Po wydaniu świadectwa pracy pracownik może żądać jego sprostowania w terminie 7 dni, a w przypadku gdyby pracodawca odmówił mu jego sprostowania może on wystąpić do sądu pracy z takim żądaniem. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z orzecznictwem niewystąpienie  przez pracownika z żądaniem sprostowania świadectwa pracy bezpośrednio do pracodawcy nie zamyka mu drogi do dochodzenia takiego sprostowania bezpośrednio przed sądem. (orzeczenie SN PZ 4/16).

Obraz: Fotolia

[betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”8″ button=”images/buynow_1.png” description=”Dostęp do treści” validity=”30″ validity_unit=”d” ids=””]

Wobec powyższego, pracodawca może odmówić sprostowania świadectwa pracy jeżeli upłynęły już przewidziane ustawą terminy. Może też dobrowolnie sprostować takie świadectwo.

Pamiętać jednak należy, że  oprócz roszczenia o sprostowanie świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze za szkodę wyrządzoną wydaniem nieprawidłowe świadectwa pracy Pracownik co prawda   ma obowiązek sprawdzić otrzymane świadectwo pracy i kwestionować zawarte w nim wadliwości, nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązku odpowiedniego – zgodnego z prawem – ukształtowania treści świadectwa.

Roszczenie odszkodowawcze z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy przedawnia się w terminie 3 lat, na zasadzie art. 291 § 1 KP, a nie w terminie lat 10 na zasadzie przepisów prawa cywilnego (art. 117 i nast. KC). Roszczenie to bowiem wynika z wadliwego wykonania zobowiązania ze stosunku pracy. (Orzeczenie SN I PK 198/10)

[/betterpay]

Previous Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w agencji reklamowej. Nie mam zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, zacząłem świadczyć we własnym imieniu drobne usługi reklamowe innym firmom, które nie są klientami pracodawcy. Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę z tego tytułu ?
Next Proszę o pomoc. Jestem pracodawcą, mojej pełnoletniej pracownicy zmarła macocha, jej ojciec rok temu się ożenił. Czy w związku z śmiercią macochy pracownicy przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego?

About author