Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w agencji reklamowej. Nie mam zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji,  zacząłem świadczyć we własnym imieniu drobne usługi reklamowe innym firmom, które nie są klientami pracodawcy. Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę z tego tytułu ?

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w agencji reklamowej. Nie mam zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, zacząłem świadczyć we własnym imieniu drobne usługi reklamowe innym firmom, które nie są klientami pracodawcy. Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę z tego tytułu ?

Działalność konkurencyjna jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Czy prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, bez umowy o zakazie konkurencji stanowić może podstawę wypowiedzenia umowy o pracę ?

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych, na mocy art. 100 § 2 ust. 4 k.p. jest dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie mienia zakładu pracy oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę. Podkreślić należy, że dbanie o dobro zakładu pracy jest pojęciem szerszym niż wykonywanie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Wobec powyższego w przypadku dowiedzenia się przez pracodawcę o prowadzeniu przez pracownika działalności konkurencyjnej winien on każdorazowo ocenić zachowanie pracownika, który wykonuje działalność konkurencyjną, pod kątem naruszenia  norm wskazanych w art. 100 § 2 ust. 4 k.p. a zwłaszcza obowiązku dbania o dobro zakładu pracy i czy taka działalność może wyrządzić pracodawcy szkodę.

 

Wskazać również należy, że zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego

„Podjęcie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas nie określony (art. 30 § 4, art. 45 KP) zarówno wtedy, gdy pracownik prowadzi ją wbrew umowie o zakazie konkurencji (art. 101[1] § 1 KP), jak również wtedy, gdy takiej umowy strony stosunku pracy nie zawarł” – Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lipca 1998 r. I PKN 218/98

 

„Naruszenie przez pracownika umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 101[1] § 1 KP) przez podjęcie działalności konkurencyjnej stanowi wystarczającą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 KP). Jeżeli takiej umowy nie zawarto, to w aspekcie naruszenia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 KP) jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie należy ocenić, czy podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy stanowi naruszenie jego interesów, godzi w dobro zakładu pracy lub wyrządza (może wyrządzić) szkodę.” Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 czerwca 2007 r.  II PK 338/06

 

Na marginesie wskazać również należy, że podjęcie działalności konkurencyjnej przez pracownika względem pracodawcy może również prowadzić do utraty zaufania pracodawcy do pracownika,  co  z kolei może stanowić samodzielną przesłankę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nie znaleziono żadnych pól.
Previous Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?
Next Jestem pracodawcą, zgłosił się do mnie pracownik, który zażądał sprostowania świadectwa pracy. Od jego wystawienia minął już ponad miesiąc. Czy mam obowiązek sprostować świadectwo pracy ?

About author