Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?

Zarejestrowałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki należy rozumieć pierwszy rok obrotowy. Jaki to okres ?

Rok obrotowy w spółkach prawa handlowego

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy należy rozumieć „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;”.

Przepis ten nie reguluje sytuacji, w której przedsiębiorca wybierając jako rok obrotowy rok kalendarzowy, rozpoczyna działalność w pierwszej części tego roku, gdyż możliwość połączenia  sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych z rokiem kolejnym przewidziana została wyłącznie w sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego.

 

[betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać 30 dniowy dostęp do całości artykułu, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”8.00″ button=”images/buynow_1.png” description=”Prwany24.pl | Dostęp do treści” validity=”30″ validity_unit=”d” ids=””]

W sytuacji takiej, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zakończenie roku obrotowego z końcem roku kalendarzowego. Taką regulację przewiduje również wprost art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten co prawda w ustępie 1 określa rok obrotowy tak samo jak czyni to art. 3 ust. 1 pkt 9 zdanie pierwsze ustawy o rachunkowości, jednak w ustępie 2 stwierdzono, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Zarówno zatem wykładnia językowa art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości jak i wykładnia
systemowa tego przepisu w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konieczność zachowania spójności między pojęciem roku obrotowego zawartym w ustawie o rachunkowości i pojęciem roku podatkowego zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do stwierdzenia, że pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy o krajowym rejestrze sądowym jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę do końca roku kalendarzowego przyjętego przez nią jako rok obrachunkowy.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 15/14
Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku kalendarzowego.

[/betterpay]

Previous Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.
Next Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w agencji reklamowej. Nie mam zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, zacząłem świadczyć we własnym imieniu drobne usługi reklamowe innym firmom, które nie są klientami pracodawcy. Czy pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę z tego tytułu ?

About author