fotolia Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Firma, w której pracuje zmieniła siedzibę i przeniosła się do innego miasta. Czy muszę pracować w nowym mieście ?

Zmiana siedziby pracodawcy a obowiązki prawne

Często zdarza się, że w toku prowadzenia działalności przedsiębiorca zmienia siedzibę. Pamiętać wówczas należy, że taka przeprowadzka wiąże się nie tylko z koniecznością przeniesienia dokumentacji czy sprzętów, ale pociąga za sobą wiele obowiązków, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Miejsce wykonywania pracy jest elementem obligatoryjnym każdej umowy o pracę. Nie zawsze jednak musi być to siedziba pracodawcy.  Może być określone np. jako pewien obszar geograficzny, na którego terenie firma prowadzi działalność. W takim przypadku zmiana siedziby nie ma wpływu na treść umowy. Problem zaczyna się jedynie wówczas gdy miejscem wykonywania pracy jest siedziba firmy np. określone miasto.

Wówczas pracodawca ma obowiązek zmiany treści umowy o pracę w tym zakresie. Modyfikacja ta może odbyć się za porozumieniem stron, albo w razie braku porozumienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego.  Niewątpliwie dla pracodawcy najbardziej korzystną sytuacją jest modyfikacja warunków umowy w drodze porozumienia. Ale co się dzieje w przypadku gdy pracownik nie zgadza się na taką zmianę?

[betteroffer]To tylko fragment tekstu. Aby uzyskać dostęp do całości artykułu przez 30 dni, kliknij w przycisk Kup teraz.[/betteroffer][betterpay amount=”5.00″ button=”images/buynow_1.png” description=”Prawny24.pl | Dostęp do treści” validity=”30″ validity_unit=”d” ids=””]

W razie braku aprobaty zmiana miejsca wykonywania pracy będzie mogła być dokonana wyłącznie w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę. Zaznaczyć należy, że pismo pracodawcy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W takim wypadku wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu.

Taka forma wypowiedzenia oznacza wypowiedzenia umowy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Ma to istotne znaczenie dla pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Zastosowanie będzie miała wówczas  ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 ze zm.). Pracodawca powinien ustalić, ile osób w związku z taką zmianą musi zmienić miejsce pracy. W przypadku gdy będzie to większa grupa osób lub też wszyscy zatrudnieni w firmie, a liczba osób, którym dokonuje się wypowiedzenia będzie odpowiadała limitom określonym w ustawie – należy stosować przepisy o zwolnieniach grupowych. Odmowa przyjęcia nowych warunków będzie więc skutkowała obowiązkiem wypłacenia pracownikom odpraw. Natomiast jeżeli zmiana miejsca wykonywania pracy będzie dotyczyła mniejszej liczby osób niż limity zwolnień grupowych określone w ww. ustawie będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniami indywidualnymi. Powyższe wymaga indywidualnej oceny w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku.

 

[/betterpay]

Next Jestem na zwolnieniu lekarskim. Boję cię o to, że pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę za wypowiedzeniem.

About author